نگاتسکوپ
تجهیزات بیمارستانی
نگاتسکوپ

 

نگاتسکوپ یک خانه  cm 40×13×48

نگاتسکوپ دو خانه  80×13×40 cm 

نگاتسکوپ سه خانه 120×13×40 cm

نگاتسکوپ چهار خانه 160×13×40 cm

محصولات مشابه