ترالی های ABS
انواع ترالی
ترالی های ABS

 

 

 


 ترالی اورژانس    ABS 

 ترالی حمل پرونده    ABS 

 ترالی حمل دارو    ABS  

 

 


 

ترالی درمان    ABS 


 

 


 

ترالی پانسمان   ABS  

 

 

 


 

ترالی حمل دارو     ABS   


 

 ترالی سه طبقه     ABS