سومین کنگره بین المللی تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاس

سومین کنگره بین المللی تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاس

محورهای مورد بحث در کنگره :

1- استانداردها و راهبردهای اجرائی مرتبط با مواد و تجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

 2- تبيين نحوه همكاري و هماهنگي نهادها و ارگانهاي فعال در حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون

 3-  نقش تجهیزات پزشكي و مواد حوزه کنترل عفونت در اعتباربخشی بیمارستانها

 4-  نقش تجهيزات پزشكي و مواد حوزه كنترل عفونت در حاكميت باليني و ايمني بيمار

 5- عفونتهاي بيمارستاني و اقتصاد سلامت - اثرات ارزيابي فناوري سلامت در استفاده از روشهاي تجهيزات پزشكي حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون

 6- اهميت نظام مراقبت بيمارستاني در كنترل عفونتها

 7- معیارها و استـانداردهای CSSD  در محـورهای تجهیزات پزشکی- پایش و کنترل کیفی -  فضای فیزیکی- فرایندها و تاثیر آنها در کنترل عفونتها

 8- بررسی استانداردهاي مواد و محلولهاي ضد عفوني كننده و روشهاي ضد عفوني- شستشو و استریلیزاسیون ، مزایا و محدودیتها

 9-  روشهای بی خطر سازی پسماندهای عفونی (امحاء زباله) ، چالشها و راهکارها و استانداردهاي مرتبط

 10-  معرفی دست آوردهای جدید در زمینه مواد و تجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت

 11-  نقش بهداشت محيط در كنترل عفونتهاي بيمارستاني و اعتبار بخشي

 12-  نقش آموزش همگاني در كنترل عفونت، چالشها و راهكارها

 13-  روشهاي استانداردسازي(تدوين استاندارد)

 14- لوازم، تجهیزات و البسه یکبار مصرف و کاهش عفونتهای بیمارستانی

 15- سیستم های تصفیه و ضد عفونی هوا و نقش هوای مدیکال در کنترل عفونتها

 16- سیستم های تولید و توزیع گازهای طبی و نقش انها در کنترل عفونتها

 17-  مقاومتهاي ميكروبي ناشي از عدم استفاده صحيح از مواد و تجهيزات پزشكي حوزه كنترل عفونت