مقاله علمی

 

 

 

مقاله علمی : سودمندی های استفاده از سمعکهای پشت گوشی Open fit با میکروفن جهت دار در نویز
نویسندگان : DAN GARDNER M.S., JUDITH REESE PH.D

 
Gardner Reese Final- 2 (Wearer benefit of directional+ pdf) .pdf