گوش انسان چگونه کار می کند؟

گوش انسان چگونه کار می کند؟


گوش سه بخش دارد:  

            
•    گوش خارجي
•    گوش مياني
•    گوش داخلي 

 

گوش خارجي: اين قسمت شامل لاله و مجراي گوش است که صدا را به داخل هدايت مي کند. در انتهاي مجراي گوش، پرده صماخ (پرده گوش) قرار دارد. مجراي گوش داراي انحنا بوده و شکل منظمي ندارد و طول آن حدود 5/2 سانتي متر است . قطر مجراي گوش هم در حدود 8 ميلي متر است.
انحنا و حالت نامنظم مجراي گوش مانع از جمع شدن آب و مواد خارجي و ذرات گرد و غبار در آن است.مجراي گوش حرارت و رطوبت پرده صماخ را ثابت نگه مي دارد. قسمت بيروني مجراي گوش تقريباً نرم است ولي قسمت داخلي آن سخت و استخواني مي باشد. در ديواره مجراي گوش غددي وجود دارند که سرومن (جرم گوش) ترشح مي کنند.گوش خارجي صداها را جمع آوري و تقويت نموده، به جهت يابي اصوات کمک کرده و از قسمت هاي داخلي تر گوش يعني گوش مياني محافظت مي کند.


گوش مياني: فضايي پر از هواست که پشت پرده گوش قرار گرفته است . در اين فضا سه استخوانچه به نامهاي استخوانچه چکشي، سنداني و رکابي قرار دارند. وقتي صدا پرده گوش را به ارتعاش درآورد، اين زنجيره استخواني نيز نوسان يافته و اين حرکات از طريق استخوانچه رکابي به مايعات گوش داخلي منتقل مي شود.


 گوش داخلي: اين قسمت پر از مايع و حاوي اجزاء ميکروسکوپي فراواني است که تمامي آنها شبيه يک ميکروفن عمل مي کنند. وقتي اين مايع به حرکت يا جنبش درآيد، اجزاء گوش داخلي مثل غشاء قاعده اي و سلولهاي مژکي به نوسان در مي آيند. در اينجا سلول هاي مژکي مختلفي وجود دارند که هريک به صداي مخصوصي تعلق دارند. به گونه اي که گيرنده صداهاي بم در راس يا نوک حلزون و صداهاي زير در قاعده آن جاي مي گيرند. نهايتاً نوسانهاي اين قسمت به پيام هايي تبديل مي شوند که از طريق عصب شنوايي به مغز انتقال مي يابندو در مغز تفسير و به صورت صدا درک مي شود. چنانکه در مسير ذکر شده اشکالاتي وجود داشته باشد که امواج صوت نتواند به مغز برسد موجب ايجاد کم شنوايي مي شود.در کم شنوائي که با دارو و جراحي اصلاح نشود .لازم است از سمعک استفاده شود.